Εκπτώσεις – Προσφορές

Τροποποίηση των παραγράφων 3 & 4 της Α4/1863/05 Υπ. Απόφασης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπ” όψιν:

Τον Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ.38/Α’/14-3-97) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
Την υπ” αριθμ. Δ15/Α/Φ19955/08-10-07 (ΦΕΚ.1982/Β’/09-10-07) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Ανάπτυξης «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης κ. Σταύρο Καλαφάτη και κ. Γεώργιο Βλάχο».
Το άρθρο 70 της […]

Τροποποίηση των παραγράφων 4 και 5 της Α4-1863/05 Υπουργικής Απόφασης «Καταστήματα STOCK & OUTLET»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπ΄όψιν:

Τον Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
Το Π.Δ.27/96 (ΦΕΚ 38/Α/14-3-97) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
Την υπ.” αριθμ. Δ15/Α/Φ19955/08-10-07 (ΦΕΚ 1982/Β/09.10.07) Κοινή Απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης κ. Σταύρο Καλαφάτη και κ. Γεώργιο Βλάχο».
Το άρθρο 70 […]