Διαδικασίες Ιδρύσης και Σύστασης Εταιρειών

Ατομική Επιχείρηση
Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)