Τροποποίηση των παραγράφων 4 και 5 της Α4-1863/05 Υπουργικής Απόφασης «Καταστήματα STOCK & OUTLET» - esm.com.gr
575
post-template-default,single,single-post,postid-575,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Τροποποίηση των παραγράφων 4 και 5 της Α4-1863/05 Υπουργικής Απόφασης «Καταστήματα STOCK & OUTLET»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπ΄όψιν:

  1. Τον Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
  2. Το Π.Δ.27/96 (ΦΕΚ 38/Α/14-3-97) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
  3. Την υπ.’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19955/08-10-07 (ΦΕΚ 1982/Β/09.10.07) Κοινή Απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης κ. Σταύρο Καλαφάτη και κ. Γεώργιο Βλάχο».
  4. Το άρθρο 70 της 14/89 Α.Δ.
  5. Το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  6. Το άρθρο 15 του Ν. 802/1978 (ΦΕΚ 121 Α’), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α’) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς-Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης».
  7. Tην με αριθμ. Α4/1863/22-12-2005 Υπουργική Απόφαση «Καταστήματα STOCK & OUTLET».
  8. Tην ανάγκη προστασίας του θεσμού των εκπτώσεων προς όφελος του Καταναλωτή και λειτουργίας του υγιούς Ανταγωνισμού.
  9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Οι παράγραφοι 4 και 5 της υπ. αρ. Α4/1863/22.11.2005 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Καταστήματα STOCK & OUTLET» τροποποιούνται ως εξής:

«4.α) Τα καταστήματα STOCK για να μην παραπλανάται το καταναλωτικό κοινό, είναι υποχρεωμένα όπως, σε κάθε πραγματοποιούμενη διαφήμισή τους, επισημαίνουν, ότι τα είδη που διαθέτουν αποτελούν παλαιά αποθέματα, ή ελαττωματικά κατά περίπτωση και στις πινακίδες, που προβλέπονται από την Α.Δ. 14/89 όπως ισχύει, αναγράφουν μόνο την συγκεκριμένη τιμή πώλησης αυτών. Σε περίπτωση που τα είδη που διαθέτουν είναι δικά τους και όχι από άλλες εμπορικές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις, υποχρεούνται να αναγράφουν την εκάστοτε ισχύουσα τιμή πώλησης αυτών, με απλή διαγραφή της παραπλεύρως εμφαινόμενης εκάστοτε προηγούμενης τιμής πώλησης αυτών ως προϊόντα τρεχούσης περιόδου. Στις περιπτώσεις αυτές τα καταστήματα STOCK υποχρεούνται αα) να αναφέρουν στις πινακίδες που προβλέπονται από την Α.Δ. 14/89 όπως ισχύει, μαζί με την τιμή του προϊόντος κατά τα ανωτέρω και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του (ελάττωμα, μέρος αποθέματος ή άλλο από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσης) και αβ) να είναι σε θέση να αποδείξουν, σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων φορέων, εντός ευλόγου διαστήματος, ότι η αρχικώς αναγραφόμενη τιμή πώλησης του προϊόντος ήταν η λιανική τιμή πώλησής του ως προϊόν τρεχούσης περιόδου. 

β) Τα καταστήματα OUTLET, για να μην παραπλανάται το καταναλωτικό κοινό, είναι υποχρεωμένα όπως, σε κάθε πραγματοποιούμενη διαφήμισή τους, επισημαίνουν, ότι τα είδη που διαθέτουν αποτελούν παλαιά αποθέματα, ή ελαττωματικά κατά περίπτωση και στις πινακίδες, που προβλέπονται από την Α.Δ. 14/89 όπως ισχύει, αναγράφουν την εκάστοτε ισχύουσα τιμή πώλησης αυτών, με απλή διαγραφή της παραπλεύρως εμφαινόμενης εκάστοτε προηγούμενης τιμής πώλησης αυτών ως προϊόντα τρεχούσης περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα καταστήματα OUTLET υποχρεούνται βα) να αναφέρουν στις πινακίδες που προβλέπονται από την Α.Δ. 14/89 όπως ισχύει, μαζί με την τιμή του προϊόντος κατά τα ανωτέρω και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του (ελάττωμα, μέρος αποθέματος ή άλλο από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας) και ββ) να είναι σε θέση να αποδείξουν, σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων φορέων εντός ευλόγου διαστήματος, ότι η αρχικώς αναγραφόμενη τιμή πώλησης του προϊόντος ήταν η λιανική τιμή πώλησής του ως προϊόν τρεχούσης περιόδου».

«5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3377/2005».

Κατά τα λοιπά ισχύει η Α4-1863/22-12-2005 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την δημοσίευσή της στον ημερήσιο τύπο.